Leveringsvoorwaarden

Op al onze produkten en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
van de vereniging Platform Promotional Products, van toepassing.

Hieronder sommen wij de belangrijkste punten hieruit op, gevolgd door de disclaimer,
en de volledige leverings- en verkoopvoorwaarden.

Levering vindt uitsluitend plaats aan geregistreerde bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen.

Alle prijzen zijn per stuk, in Euro's, exclusief B.T.W. en gebaseerd op aanlevering 1:1 artwork.
Eventuele zet- en/of werktekenkosten worden tegen kostprijs doorberekend.

Leveringen geschieden vanaf EUR 500,00 goederenwaarde franco één adres in Nederland;

Voor kleinere orders berekenen wij EUR 15,00 kleinordertoeslag.

Wij behouden ons het recht voor 10% meer- of minder te leveren dan de door u bestelde hoeveelheden.

Onze levertijd bedraagt 2 tot 4 weken, mits voorradig.

Onze betalingstermijn voor bestaande relaties bedraagt 14 dagen netto. Voor nieuwe klanten
geldt betaling middels een eenmalige machtiging per bank of giro of onder rembours, tenzij
voor levering een positief kredietadvies is ontvangen.

 

DISCLAIMER

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet
meer correct is. Premiumburo Nieuwkoop bv is daarom niet aansprakelijk voor enige
directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM
PROMOTIONAL PRODUCTS, GEVESTIGD TE VEERDIJK 40-I, 1531 MS WORMER.

(Gedeponeerd onder nummer 34179289 Kamer van Koophandel te Amsterdam).

Artikel 1. Definitie
Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. adviseur c.q. leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van
de vereniging Platform Promotional Products.
. opdrachtgever c.q cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding
staat.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden
daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren
diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten
overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., exworks,
C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de
internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.
Artikel 2 Toepasselijkheid.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen
leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende)
overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene
verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
Artikel 3 Aanbiedingen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij
deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale
omstandigheden en normale werktijden.
Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het
aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte
gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier
niet.
Artikel 4 Prijzen.
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro's op de
op dat moment kostenbepalende factoren.
Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in
bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.
Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt
bewerkte c.q. samengestelde produkten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct
reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt
te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is
bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de
opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te
leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf
werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in
rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel is overeengekomen.
Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.
Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen
en desgevraagd adviserend op te treden.
Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde
informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is
cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking
tot de onderneming van adviseur, diens produkten en/of diensten.
Lid 3: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele
produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide
projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken
naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is
cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een
vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen
uurtarief of vast tarief.
Artikel 7 Leveringen en levertijd.
Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door
cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier
gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd,
geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde
gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan
elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van
haar leveranciers.
Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q.
samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid
te leveren en te factureren.
Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf,
toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent
prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek,
magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere
belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport
en verzekering.
Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn
plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door
cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het
vervoermiddel zijn geladen.
Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en
rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle
transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor
rekening en risico van de verzender komt.
Lid 10: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de
monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te
retourneren aan leverancier.
Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit
slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het
monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 8 Reclames.
Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht
dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot
enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen
acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen
welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen
binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als
vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten,
zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die
mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier
garantie heeft gegeven.
Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen,
hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van
(aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch
is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde
goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve
van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom
eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de
leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van
zijn verplichtingen jegens de leverancier.
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de
zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het
kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van
verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van
het bepaalde artikel.
Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te
cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de
wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239
BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.
Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier
goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na
terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal
zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 10 Betaling.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid
bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden,
welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt,
van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de
verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te
gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere
leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een
vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier
vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in
verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum
der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2%
boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het
factuurbedrag.
Lid 6: Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor
rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze
zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal
€ 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te
vorderen hoofdsom en wel als volgt:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere boven € 60.000,= 3%
Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt
openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11 Aansprakelijkheid.
Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de cliënt of leidinggevende ondergeschikten van
leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als
gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van
leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst
gebezigd.
Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc.
Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door
leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld
geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst
tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden.
Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het
voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele
eigendomsrechten.
Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht.
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Geschillen tussen adviseur c.q. leverancier en opdrachtgever c.q. cliënt zullen aan de
door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde arbitragecommissie voor bindend
advies worden voorgelegd. De arbitrageregeling maakt deel uit van de overeenkomst.
Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle
rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het
verloop van een jaar sedert leveringsdatum.